TCAS 62 / รับตรง 62

ปฏิทินรับตรงTCAS62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 คณิตศาสตร์ประกันภัย/อุตสาหกรรม-นานาชาติ ม.มหิดล 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย/อุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทย์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทโครงการต่างๆ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบ TCAS โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 ภาคปกติ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 2562 (รอบ 1)

TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 1)

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏยะลา 2562

TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบ 1 ยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 โควตา ปวช./ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2562

TCAS/รับตรง61 โควตาสำหรับ ม.6 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 โควตา ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปวสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 สิทธิพิเศษเพื่อน้องปี 1 ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2562

TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการสิทธิพิเศษเพื่อน้องปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ เภสัช กสพท. 2562

รับตรง61 แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ เภสัช กสพท. 2561 (TCAS)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 โควตา ปวช./ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2562

TCAS/รับตรง61 โควตาสำหรับ ม.6 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562

หน้า 48 จาก 52 : 1 ก่อนหน้า 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป 52