TCAS 62 / รับตรง 62

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏพระนคร 2562

TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.นวมินทราธิราช 2562

TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียนกลุ่ม 2 พยาบาลศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2561

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาพิเศษสำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพิเศษสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรีนาฏศิลป์และกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศ หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 โควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทยื่นผลงาน คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 ยื่นผลงาน ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี ประเภทยื่นผลงาน คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 โควตาเรียนดี ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562

หน้า 46 จาก 52 : 1 ก่อนหน้า 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป 52