รับตรงTCAS62 รอบ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศ หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 14 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาษาอังกฤษ
 • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • จีนศึกษา
 • การสอนภาษาจีน
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการธุรกิจการบิน-งานบริการทางการบิน
 • การจัดการธุรกิจการบิน-ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ
 • การจัดการธุรกิจการบิน-การปฏิบัติการทางการบิน
 • นิติศาสตร์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • เทคโนโลยีความงาม
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • กายภาพบำบัด
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • การแพทย์แผนจีน
 • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่าตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม แต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ในบางสาขาวิชา
 • (หน้า 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์