TCAS รอบ 2

TCAS64 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS64 รอบ 2 โควตา 3 โครงการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ TCAS64 รอบ 2 โควตา (Quota) 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS64 สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2564 (4 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 (4 รอบ)

TCAS63 พยาบาลศาสตรบัณฑิต การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (5 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

TCAS63 แพทยศาสตร์ หลักสูตร 7 ปี การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (2 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 7 ปี คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563

TCAS63 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (4 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

TCAS63 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (4 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ ภาคอีสาน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2562 (ครั้ง 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาเครือข่ายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้ง 2)

หน้า 1 จาก 18 : 1 2 3 4 ถัดไป 18