TCAS64 รอบ 2 โครงการคัดเลือกตรง กลุ่ม ปวช. พระจอมเกล้าธนบุรี 2564

TCAS64 รอบ 2 โครงการคัดเลือกตรง กลุ่ม ปวช. พระจอมเกล้าธนบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 2 โครงการคัดเลือกตรง กลุ่ม ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-โยธา
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สหการ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ไฟฟ้า
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปวช. ในสาขาวิชาตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์