ประกาศ รับตรง64 พร้อมรายการรับสมัคร, อัพเดทล่าสุด

รับตรง64 เป็นรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกรอบรูปแบบหนึ่ง ในปีการศึกษา 2564 นี้ ซึ่งปัจจุบันยังมีสถานศึกษาอีกหลายแห่งหลายสถาบัน/หลายโครงการ ที่ยังคงเปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อด้วยสถาบันเอง ซึ่งแต่ละสถาบันจะมีการคัดเลือกที่แตกต่างออกไป

กำหนดการ รับตรง64

เนื่องจากรับตรง64 เป็นการคัดเลือกที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัย/สถาบันเอง ไม่ได้ขึ้นตรงกับระบบกลาง จึงทำให้กำหนดการรับสมัครของแต่ละสถาบันนั้น ไม่ได้รับสมัครพร้อมกัน บางสถาบันอาจเปิดรับในช่วงต้น บางสถาบันอาจเปิดรับในช่วงกลาง หรือบางสถาบันอาจเปิดรับในช่วงปลาย ของช่วงระยะเวลารับสมัครทั้งหมด

รับตรง64 กับกระบวนการคัดเลือก

กระบวนการคัดเลือกในการรับสมัครของ รับตรง64 นั้น ยังคงมีความหลากหลาย ไม่ตายตัว เช่น อาจมีการยื่นผลการเรียน ยื่นผลงาน สอบคัดเลือก หรือแม้แต่การใช้คะแนนสอบจากระบบกลาง รวมไปถึงคะแนนสอบเฉพาะของคณะ/หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง ว่าจะกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกให้เหมาะสมอย่างไร

คำแนะนำสำหรับ รับตรง64

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาภายใต้ รับตรง64 สามารถค้นหาข้อมูลและสมัครเข้าคัดเลือกได้ตั้งแต่ช่วงต้นของการรับสมัครทั้งหมด ไปจนถึงช่วงปลาย ทั้งนี้อาจจะต้องติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง และศึกษารายละเอียดแต่ละโครงการให้ดีๆ เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการในการรับสมัคร และเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้สมัครเอง

รายการ รับตรง64 ล่าสุด

ตรวจสอบรายการรับสมัคร รับตรง64 ล่าสุด จากรายการด้านล่างนี้

รูปแบบการรับสมัครแบบอื่นๆ

TCAS64