รับตรง64 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2564

รับตรง64 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2564

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักเรียนพยาบาลกองทัพบก
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ O-NET หรือวิชาสามัญ
 • มีผลการสอบ GAT/PAT2
 • มีสถานภาพโสดอายุ 18-25 ปี
 • มีน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
 • มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีดัชนีมวลกาย ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • ทุนกองทัพบก
  • เพศหญิง 20 คน
 • ทุนส่วนตัว
  • เพศชาย ไม่เกิน 15 คน
  • เพศหญิง อย่างน้อย 60 คน
 • ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  • 5 คน
 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบภาควิชาการ
 • ทดสอบบุคลิกภาพ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 16 เมษายน 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์