รับตรง64 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2564 (รอบที่ 3)

รับตรง64 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2564 (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาไทย
  • พัฒนาชุมชน
  • ทัศนศิลป์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • สังคมศึกษา
  • พลศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ดนตรีศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สถิติประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยา
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • การจัดการ
  • การจัดการ-เทียบโอน
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-เทียบโอน
  • การตลาด
  • การตลาด-เทียบโอน
  • นวัตกรรมการเงินและการลงทุน
  • การบัญชี
  • การบัญชี-เทียบโอน
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • การโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิตอล
  • วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
  • ธุรกิจบันเทิงการแสดงและการท่องเที่ยว
  • การสื่อสารการตลาดดิจิตอลและสื่อใหม่ 3 ภาษา
  • การสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว 3 ภาษา
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ภูมิสารสนเทศ
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีเครื่องกล-ต่อเนื่อง
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ออกแบบกราฟิก
  • ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย
  • อัญมณีศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวช.3 หรือปวส.2
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก และ/หรือสอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา อาคาร 36 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 ธันวาคม 2563

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: