รับตรง64 ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2564 (รอบที่ 2)

รับตรง64 ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2564 (รอบที่ 2)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • เทคโนโลยีดิจิตอลทางสื่อสารมวลชน
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิตอล
  • การจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2
 • (หน้า 2)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์