รับตรง64 เภสัชศาสตร์ ร่วมมือกับ ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2564

รับตรง64 เภสัชศาสตร์ ร่วมมือกับ ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือกับ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมีไม่ต่ำกว่า 3.50 และได้คะแนนเฉลี่ยอีกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50 และได้คะแนนเฉลี่ยอีกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 จากวิชา คณิต ฟิสิกส์ หรือชีวะ หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2563 – 20 มกราคม 2564
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์