รับตรง64 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ต่อเนื่อง 2 ปี ลาดกระบัง 2564

รับตรง64 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ต่อเนื่อง 2 ปี ลาดกระบัง 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะจัดสอบเอง สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ต่อเนื่อง 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ต่อเนื่อง 2 ปี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปวส 2 ในสาขาวิชาตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์