รับตรง64 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2564

รับตรง64 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2564

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • อายุ 18 – 29 ปีบริบูรณ์
 • มีน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
 • มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีดัชนีมวลกาย ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • ทุนส่วนตัว
 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบภาควิชาการ
 • ทดสอบบุคลิกภาพ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 4 มิถุนายน 2564
 • (หน้า 2)

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • อายุ 18 – 29 ปีบริบูรณ์
 • มีน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
 • มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีดัชนีมวลกาย ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • ทุนส่วนตัว
 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบภาควิชาการ
 • ทดสอบบุคลิกภาพ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 4 มิถุนายน 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์