TCAS64 รอบ 2 โครงการรับนักศึกษาพิการ พระจอมเกล้าธนบุรี 2564

TCAS64 รอบ 2 โครงการรับนักศึกษาพิการ พระจอมเกล้าธนบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 2 โครงการรับนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล-มจธ.ราชบุรี
  • (หน้า 15)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์