TCAS64 รอบ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564

TCAS64 รอบ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาษาอังกฤษ
 • จีนศึกษา
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • การสอนภาษาจีน
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ-เน้นการบริหารการโรงแรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • การจัดการธุรกิจการบิน-งานบริการทางการบิน
 • นิติศาสตร์
 • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการธุรกิจการบิน-ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ
 • การจัดการธุรกิจการบิน-การปฏิบัติการทางการบิน
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์+การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน-หลักสูตรควบ 2 ปริญญา
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ-วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • เทคโนโลยีความงาม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • การแพทย์แผนจีน
 • กายภาพบำบัด
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2, 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือกศน. จากสถาบันการศึกษาในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • มีผลการสอบวิชาสามัญและ PAT ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 มีนาคม 2564
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์