TCAS64 รอบ 2 โครงการคุรุทายาท พระจอมเกล้าธนบุรี 2564

TCAS64 รอบ 2 โครงการคุรุทายาท พระจอมเกล้าธนบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 2 โครงการคุรุทายาท ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง เป็นครู หรือสถานศึกษาส่งมาเรียนเพื่อกลับไปเป็นครู
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 35 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยืมผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์