TCAS64 รอบ 2 นักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564

TCAS64 รอบ 2 นักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 2 โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • การสอนภาษาจีน
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ-เน้นการบริหารการโรงแรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • การจัดการธุรกิจการบิน-งานบริการทางการบิน
 • นิติศาสตร์
 • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการธุรกิจการบิน-ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ
 • การจัดการธุรกิจการบิน-การปฏิบัติการทางการบิน
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์+การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน-หลักสูตรควบ 2 ปริญญา
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ-วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 2, 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือกศน. หรือเทียบเท่า ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 มีนาคม 2564
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์