TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียนกลุ่ม 2 พยาบาลศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.นวมินทราธิราช 2562

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • แพทยศาสตร์
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • รังสีเทคนิค
 • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
  • พยาบาลศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
  • เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 8)

จำนวนที่รับ

 • รวม 390 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า )
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19