TCAS 62 / รับตรง 62

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.เชียงใหม่ 2562

TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 เด็กดีมีที่เรียน ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 ระบบโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 นักเรียนผู้พิการ ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 รัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม พระนครเหนือ 2562

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ TCAS สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 2562

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ TCAS สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ พระนครเหนือ 2562

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ TCAS สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ยื่นผลงาน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

หน้า 47 จาก 52 : 1 ก่อนหน้า 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป 52