รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม พระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ TCAS สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 ตุลาคม – 11 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1 เฉพาะปริญญาตรี 4-5 ปี)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ ระดับ ปวช.

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  • เครื่องกล-โปรแรกมภาษาไทย
  • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาไทย
  • โยธา-โปรแกรมภาษาไทย
  • (หน้า 16)

สาขาที่เปิดรับ ระดับ ป.ตรี 4-5 ปี

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
  • (หน้า 18)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติประยุกต์
  • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
  • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 19)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
  • (หน้า 20)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ปราจีนบุรี
  • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 20)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิตเครื่องเรือน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการกระบวนการการผลิต
  • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
  • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • (หน้า 21)
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • ออกแบบภายใน
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
  • ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
  • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 23)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • (หน้า 23)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 24)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 24)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 25)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมโลหะการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
  • (หน้า 25)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 26)
 • คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 26)

สาขาที่เปิดรับ ระดับ ป.ตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-เมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
  • (หน้า 29)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน
  • (หน้า 29)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
  • (หน้า 30)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
  • (หน้า 30)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 30)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • เทคโนโลยีการเชื่อม
  • เทคโนโลยีเครื่องกล-ออกแบบเครื่องกล
  • เทคโนโลยีเครื่องกล-ออกแบบแม่พิมพ์
  • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง-เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง-เทคโนโลยียานยนต์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและควบคุม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีแมคคาทรอนิคส์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • (หน้า 31)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • (หน้า 32)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 ปวช.3 ปวส.2 ตามที่กำหนด
 • มีผลงานทางด้านกีฬา หรือศิลปวัฒนธรรม ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 9, 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบทักษะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: