รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 นักเรียนผู้พิการ ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 14 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาษาอังกฤษ
 • นิติศาสตร์
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • การสอนภาษาจีน หลักสูตร 5 ปี
 • จีนศึกษา
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ
 • การปฏิบัติการทางการบิน
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • งานบริการทางการบิน
 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • เป็นบุคคลผู้มีความพิการ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม แต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 16 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบอื่นๆ ตามที่สำนักวิชากำหนด
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ห้อง 108 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13