รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ TCAS สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 12 ตุลาคม – 11 ธันวาคม 2561
  • (TCAS รอบ 1 เฉพาะปริญญาตรี 4-5 ปี)
  • (หน้า 4, 16)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปวช. – รับวุฒิ ม.3

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
    • เครื่องกล-โปรแกรมภาษาไทย
    • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาไทย
    • โยธา-โปรแกรมภาษาไทย
    • เครื่องกล-โปรแกรมภาษาอังกฤษ
    • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาอังกฤษ
    • โยธา-โปรแกรมภาษาอังกฤษ
    • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ ระดับ ป.ตรี 4-5 ปี – รับวุฒิ ม.6/ปวช.3

  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
    • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
    • วิศวกรรมเครื่องกล
    • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
    • (หน้า 9)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กรุงเทพมหานคร
    • วิศวกรรมการผลิต
    • วิศวกรรมเคมี
    • วิศวกรรมอุตสาหการ
    • วิศวกรรมวัสดุ
    • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
    • วิศวกรรมเครื่องมือวัด
    • (หน้า 10)
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์
    • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
    • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรสองภาษา
    • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
    • (หน้า 11)
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
    • (หน้า 11)
  • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.กรุงเทพมหานคร
    • ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
    • ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
    • (หน้า 12)
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
    • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
    • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์
    • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
    • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
    • (หน้า 12)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
    • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ ป.ตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 3 ปี – รับวุฒิ ปวส.

  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร เทียบโอน 3 ปี
    • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
    • (หน้า 13)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร เทียบโอน 3 ปี
    • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
    • (หน้า 13)
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่อง 2-3 ปี
    • เทคโนโลยีเครื่องกล-ออกแบบเครื่องกล
    • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง-เทคโนโลยียานยนต์
    • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและควบคุม
    • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
    • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
    • เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์
    • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
    • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายชั้น ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีผลงานด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ตามที่กำหนด
  • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 14)
  • (ค่าเทอม หน้า 17)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์