รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.เชียงใหม่ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.เชียงใหม่ 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 12 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 10)

ประเภทที่เปิดรับ

 • การรับด้วย Portfolio
 • การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่น/ระดับนานาชาติระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
 • การรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุนจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)
 • การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • การรับนักเรียนพิการ
 • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

คุณสมบัติ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • บ้านและชุมชน
  • ปรัชญา
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  • ภาษาจีน-ภาคพิเศษ
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • ศิลปะไทย
  • การออกแบบ
  • ศิลปะการถ่ายภาพ
  • สื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
  • สหศาสตร์ศิลป์
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • อาเซียนศึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม-หลักสูตร 5 ปี
  • สถาปัตยกรรม-หลักสูตร 4 ปี
  • การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่-หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสารมวลชน
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  • แอนิเมชั่นและเกม
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล
  • นวัตกรรมดิจิตอล
 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์ สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กิจกรรมบำบัด
  • กายภาพบำบัด
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
 • คณะบริหารธุรกิจ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: