รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 ตุลาคม 2561 – 10 มกราคม 2562
 • (TCAS รอบ 1 เฉพาะปริญญาตรี 4 ปี)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 2 ปี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 2 ปีครึ่ง เทียบโอน
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปวช.3 หรือ ปวส.2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 190 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์