รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ พระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ TCAS สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 ตุลาคม – 11 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1 เฉพาะปริญญาตรี 4-5 ปี)
 • (หน้า 4, 15)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปวช. – รับวุฒิ ม.3

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  • เครื่องกล-โปรแกรมภาษาไทย
  • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาไทย
  • โยธา-โปรแกรมภาษาไทย
  • เครื่องกล-โปรแกรมภาษาอังกฤษ
  • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาอังกฤษ
  • โยธา-โปรแกรมภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ ระดับ ป.ตรี 4 ปี – รับวุฒิ ม.6/ปวช.3

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ปราจีนบุรี
  • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 11)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
  • (หน้า 11)
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
  • ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 12)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ ป.ตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 3 ปี – รับวุฒิ ปวส.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร เทียบโอน 3 ปี
  • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่อง 2-3 ปี
  • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง-เทคโนโลยียานยนต์
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและควบคุม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายชั้น ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลงานด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 13)
 • (ค่าเทอม หน้า 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์