รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏพระนคร 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏพระนคร 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • ดนตรีไทยศึกษา
  • นาฏศิลป์ไทย
  • พลศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สังคมศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • การประถมศึกษา
  • พระพุทธศาสนา
  • จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรม
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีอาคาร
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีเครื่องกล-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ดนตรีไทย
  • ดุริยางคศิลป์
  • นาฏศิลป์และการละคร
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • พัฒนาสังคมเมือง
  • การออกแบบ
  • รัฐศาสตร์
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกษตรศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
  • เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
  • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
  • วัสดุศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • เศรษฐศาสตร์
  • การบัญชี
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • (หน้า 18)
 • วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
  • การจัดการธุรกิจสายการบิน
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
  • (หน้า 20)

สาขาที่เปิดรับ

 • ประเภทความสามารถทางวิชาการ
  • (หน้า 22)
 • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • (หน้า 23)
 • ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
  • (หน้า 27)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. หรือปวส. หรือเทียบเท่า
 • ประเภทความสามารถทางวิชาการ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • มีความสามารถเฉพาะด้านตามที่กำหนด
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
  • มีคุณลักษณะดีเด่น ด้านการเสียสละช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • (หน้า 5, 20)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: