รับตรงTCAS62 โควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

รับตรงTCAS62 โควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • โควตาเรียนดี
  • 17 ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2561
 • โควตาพื้นที่
  • 4 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562
 • (ไม่ปรากฏเกี่ยวกับระบบ TCAS ในระเบียบการ)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • (หน้า 3, 8)

คุณสมบัติ

 • โควตาเรียนดี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • โควตาพื้นที่
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ตราด หรือจันทบุรี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 400 คน
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียน
 • (หน้า 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 11)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์