รับตรงTCAS62 สิทธิพิเศษเพื่อน้องปี 1 ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2562

รับตรงTCAS62 สิทธิพิเศษเพื่อน้องปี 1 ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการสิทธิพิเศษเพื่อน้องปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2561
 • (ไม่ปรากฏเกี่ยวกับระบบ TCAS ในระเบียบการ)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ศิลปกรรม
  • นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบริหารงานท้องถิ่น
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • การจัดการการเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบัญชี
  • การประชาสัมพันธ์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • เศรษฐศาสตร์
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 7)
 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พลศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: