TCAS 62 / รับตรง 62

รับตรง62 สอบชิงทุนผลการเรียนดีเลิศ ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินรับตรงTCAS62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562

TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562

TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินรับตรงTCAS62 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562

รับตรง61 โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 2)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 Young Smart TSU คณะวิศวะ ม.ทักษิณ 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ โควตาพิเศษ Young Smart TSU ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทิน62 TCAS, GAT-PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ 2562 (ปรับปรุง/1)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการการสอบคัดเลือก TCAS62, GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุง/1)

รับตรง62 ภาคปกติ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2562 (รอบที่ 1)

TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ปฏิทินรับตรง62 ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2562

TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ประเภท ได้แก่โควตา สอบคัดเลือก และรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

หน้า 51 จาก 52 : 1 ก่อนหน้า 48 49 50 51 52 ถัดไป