รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • (หน้า 2, 27)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 3, 28)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4, 29)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 5, 30)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • จุลชีววิทยา
  • (หน้า 6, 31)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • (หน้า 7, 32)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 8, 33)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • (หน้า 9, 34)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • สารสนเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สื่อนฤมิต
  • ภูมิสารสนเทศ
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 10, 35)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 11, 36)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมผังเมือง
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • นฤมิตศิลป์
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • การจัดการงานก่อสร้าง
  • (หน้า 12, 37)
 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • การบริหาร
  • การเงิน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • (หน้า 13, 38)
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 14, 39)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชนและสังคม
  • ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เขมร
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-ลาว
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เวียดนาม
  • (หน้า 15, 40)
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • (หน้า 16, 42)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • คณิตศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
  • จิตวิทยา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 17, 43)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 18, 44)
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 19, 45)
 • คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • การจัดการวัฒนธรรม
  • (หน้า 20, 46)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 21, 47)

โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ

 • ระบบปกติ
 • ระบบพิเศษ
 • โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ระบบปกติ
 • โครงการรับนิสิตพิการ, ระบบปกติ
 • (หน้า 22)

โครงการที่ดำเนินการ

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท, ระบบปกติ
 • ระบบเทียบเข้า
 • ระบบต่อเนื่อง
 • (หน้า 26)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบ GAT/PAT และหรือวิชาสามัญ ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 6,131 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบเฉพาะทาง และ/หรือสอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 27)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 48)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: