รับตรง62 ภาคปกติ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2562 (รอบที่ 1)

รับตรง62 ภาคปกติ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2562 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2561
 • (หน้า 5)

ประเภทการรับสมัคร

 • ประเภททั่วไป
 • ประเภทขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ดนตรีศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พลศึกษา
  • มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สัตวศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • มวยไทยศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • การตลาด-การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • เทคโนโลยีดิจิตอลมีเดีย
  • เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีโยธา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • มีคุณสมบัติตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบคัดเลือก-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนม หาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์