ปฏิทิน62 TCAS62, GAT-PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ 2562

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศร่างกำหนดการการสอบคัดเลือก GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

ร่างกําหนดการ TCAS62

 • GAT/PAT
  • สอบ : 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • O-NET
  • สอบ : 2 – 3 มีนาคม 2562
 • 9 วิชาสามัญ
  • สอบ : 16 – 17 มีนาคม 2562
 • (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

ระยะเวลาการคัดเลือกในระบบ TCAS62

 • ระหว่างเดือน : กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
 • (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง)
 • (หมายเหตุ*บางสถาบันที่ไม่ได้อยู่ในระบบ TCAS อาจมีประกาศรับสมัครนอกระยะเวลาที่กำหนด)

อื่นๆ เกี่ยวกับระบบ TCAS62

 • ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับระบบ TCAS62 เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี 2 ช่องทาง ต่อไปนี้

ทำประชาพิจารณ์ TCAS62 ตามสถานที่ต่างๆ

 • 10 กรกฎาคม 2561
  • (14.30-16.00) ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 17 กรกฎาคม 2561
  • (09.00-12.00) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 20 กรกฎาคม 2561
  • (09.00-12.00) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 25 กรกฎาคม 2561
  • (09.00-12.00) ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • (13.00-16.00) ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 26 กรกฎาคม 2561
  • (09.00-12.00) ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 31 กรกฎาคม 2561
  • (09.00-12.00) ห้องบรรยาย BSC 3 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ทำประชาพิจารณ์ TCAS62 ผ่านเว็บไซต์

อื่นๆที่น่าสนใจ

เว็บไซต์