รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข : กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Track)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบ BMAT ตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • นครราชสีมา 6 คน
 • ชัยภูมิ 6 คน
 • บุรีรัมย์ 6 คน
 • สุรินทร์ 6 คน
 • รวม 24 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์