รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 2, 25)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 2, 25)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 2, 26)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • จุลชีววิทยา
  • (หน้า 3, 26)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • (หน้า 4, 27)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • (หน้า 5, 28)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • สารสนเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สื่อนฤมิต
  • ภูมิสารสนเทศ
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 5, 28)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 6, 29)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมผังเมือง
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • นฤมิตรศิลป์
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • การจัดการงานก่อสร้าง
  • (หน้า 6, 29)
 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • การบริหารการเงิน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • (หน้า 7, 30)
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 8, 31)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชนและสังคม
  • ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เขมร
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-ลาว
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เวียดนาม
  • (หน้า 8, 32)
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • (หน้า 10, 33)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • คณิตศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
  • จิตวิทยา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 10, 34)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 11, 35)
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต
  • (หน้า 12, 36)
 • คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • การจัดการวัฒนธรรม
  • (หน้า 12, 36)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 12, 36)

โครงการที่เปิดรับ (กองบริการการศึกษาดำเนินการ)

 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
  • (หน้า 13)
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
  • (หน้า 14)
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • (หน้า 16)
 • โครงการเพชรราชพฤกษ์, คณะวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 16)
 • โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร, คณะเทคโนโลยี
  • (หน้า 16)
 • โครงการสิ่งแวดล้อมมสารคามสู่อาเซียน, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • (หน้า 17)
 • โครงการส่งเสริมนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • (หน้า 17)
 • โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ, คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • (หน้า 17)
 • โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่, คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 18)
 • โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์ และการออกแบบ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  • (หน้า 18)
 • โครงการ MBS.Smart, คณะการบัญชีและการจัดการ
  • (หน้า 18)
 • โครงการต้นกล้าชบาบาน, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 19)
 • โครงการดาวอินทนิล, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • (หน้า 19)
 • โครงการ COPAG รอบที่ 1, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • (หน้า 20)
 • โครงการ COPAG ONE, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • (หน้า 20)
 • โครงการเพชรพระพิฆเนศวร, คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • (หน้า 20)
 • โครงการศิษย์เก้นกุฏิ, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • (หน้า 21)
 • โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม, คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • (หน้า 21)
 • โครงการต้นกล้านิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 21)

โครงการที่เปิดรับ (ระบบพิเศษ)

 • โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ, คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • (หน้า 21)
 • โครงการดาวอินทนิล ระบบพิเศษ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • (หน้า 22)
 • โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี ระบบพิเศษ, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • (หน้า 22)

โครงการที่เปิดรับ (คณะดำเนินการ)

 • โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 23)
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว), คณะวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 23)
 • โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบเทียบเข้า, คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • (หน้า 24)
 • โครงการโควตาระบบพิเศษ ระบบเทียบเข้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 24)
 • โครงการโควตาระบบพิเศษ ระบบต่อเนื่อง, คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 24)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามแต่ละโครงการกำหนด
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบเฉพาะทาง และ/หรือสอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 37)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: