รับตรงTCAS62 โควตา ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

รับตรงTCAS62 โควตา ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปวสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561
 • (ไม่ปรากฏเกี่ยวกับระบบ TCAS ในระเบียบการ)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
 • ระดับปริญญาตรี เทียบโอน 2 ปีครึ่ง
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
 • ผู้สมัครประเภทโควตาเรียนดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผู้สมัครประเภทโควตาพื้นที่
  • มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาอยู่ในสถานที่ศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด หรือสระบุรี อย่างน้อย 1 ปี
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 230 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบคัดเลือก
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์