รับตรงTCAS62 โควตา ปวช./ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2562

รับตรงTCAS62 โควตา ปวช./ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561
 • (ไม่ปรากฏเกี่ยวกับระบบ TCAS ในระเบียบการ)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • การโรงแรม
  • การท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ภาษาไทยประยุกต์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การบริหารการตลาด
  • การสื่อสารการตลาด
  • การจัดการ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ดิจิตอล
  • ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
  • (หน้า 6)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • (หน้า 9)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • ออกแบบแฟชั่น
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • ออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น
  • อาหารและโภชนาการ
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร-ร่วมมือกับการบินไทย
  • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 12)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวช.3 หรือ ปวส.2
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: