รับตรงTCAS62 โควตา ปวช./ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2562

รับตรงTCAS62 โควตา ปวช./ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 กันยายน – 26 ตุลาคม 2561
 • (ไม่ปรากฏเกี่ยวกับระบบ TCAS ในระเบียบการ)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ – ส่วนกลาง ชลบุรี

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมเกษตร
  • อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • (หน้า 4)
 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • เกษตรกลวิธาน
  • ประมง
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การจัดการ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การบริหารธุรกิจเกษตร
  • (หน้า 8)
 • สถาบันการบิน
  • การจัดการการบิน
  • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ดิจิตอลมีเดียและแอนิเมชั่น
  • การจัดการธุรกิจดิจิตอล
  • ระบบสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • การบัญชี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตจันทบุรี

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  • พืชศาสตร์
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
  • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ประมง
  • (หน้า 15)
 • คณะเทคโนโลยีสังคม
  • การจัดการ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ระบบสารสนเทศ
  • การบัญชี
  • (หน้า 17)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตอุเทนถวาย

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมก่อสร้าง
  • วิศวกรรมโยธา
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 18)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบคัดเลือก
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาเขตที่เลือกสมัคร
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: