รับตรงTCAS62 ภาคปกติ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 2562 (รอบ 1)

รับตรงTCAS62 ภาคปกติ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 2562 (รอบ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์
  • 15 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2561
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 15 กันยายน – 4 ธันวาคม 2561
 • (ไม่ปรากฏเกี่ยวกับระบบ TCAS ในระเบียบการ)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • การสอนภาษาอังกฤษ
  • การสอนภาษาจีน
  • สังคมศึกษา
  • การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การพัฒนาสังคม
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ดนตรีสากล
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การอาหารและธุรกิจบริการ
  • เคมี
  • ชีววิทยาประยุกต์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การบัญชี
  • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบคัดเลือก
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง)
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: