รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏยะลา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏยะลา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบ 1 ยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล
  • การตลาด
  • การตลาด-เทียบโอน
  • การจัดการ
  • การจัดการ-เทียบโอน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  • การเงินการธนาคาร
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการการค้าธุรกิจสมัยใหม่
  • การจัดการการค้าธุรกิจสมัยใหม่-เทียบโอน
  • การบัญชี
  • การบัญชี-เทียบโอน
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษามลายู
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • การพัฒนาชุมชน
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาอาหรับ
  • การออกแบบทัศนศิลป์
  • การออกแบบกราฟฟิก
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยา
  • เกษตรศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการธุรกิจสุขภาพ
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: