ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกคณะ-วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี 33 คณะ 5 วิทยาเขต

ประเภท

 • เหมาจ่าย

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  • ภาคปกติ — 14,300 บาท
 • คณะเกษตร
  • ภาคปกติ — 14,300 บาท
  • หลักสูตรนานาชาติ — 55,000 บาท
 • คณะประมง
  • ภาคปกติ — 14,300 บาท
 • คณะวนศาสตร์
  • ภาคปกติ — 14,300 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ภาคปกติ — 16,300 บาท
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ — 45,700 บาท
  • สถิติ ภาคพิเศษ — 35,700 บาท
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี/เคมีบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ — 55,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ภาคปกติ — 17,300 บาท
  • ภาคพิเศษ — 36,700 บาท
  • หลักสูตรนานาชาติ — 60,700 บาท
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ — 60,700 บาท
  • การจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาคพิเศษ — 49,900 บาท
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ — 90,100 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ภาคปกติ — 12,900 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • ภาคปกติ — 12,000 บาท
  • หลักสูตรนานาชาติ — 72,200 บาท
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ — 64,200 บาท
  • เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร/ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ — 39,700 บาท
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ — 36,200 บาท
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภาคปกติ — 12,900 บาท
  • จิตวิทยา/ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ — 36,500 บาท
  • นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคพิเศษ — 35,000 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ภาคปกติ — 16,300 บาท
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • ภาคปกติ — 16,300 บาท
  • ภาคพิเศษ — 41,700 บาท
  • หลักสูตรนานาชาติ — 69,700 บาท
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาคปกติ — 12,900 บาท
  • ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ — 33,200 บาท
  • ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ — 33,500 บาท
  • การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ — 60,600 บาท
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ — 51,700 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • ภาคปกติ — 12,900 บาท
  • การบัญชี ภาคพิเศษ — 34,700 บาท
  • การตลาด หลักสูตรนานาชาติ — 81,250 บาท
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • ภาคปกติ — 14,300 บาท
  • การพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ — 41,700 บาท
  • เทคนิคการสัตวแพทย์ ภาคพิเศษ — 44,700 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ภาคปกติ — 16,300 บาท
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • ภาคปกติ — 16,300 บาท

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ภาคปกติ — 14,300 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • ภาคปกติ — 17,300 บาท
  • ภาคพิเศษ — 32,700 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ภาคปกติ — 12,900 บาท
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ — 16,300 บาท
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ — 34,700 บาท
  • กลุ่มสังคมศาสตร์ ภาคปกติ — 12,900 บาท
  • ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ — 31,200 บาท
  • การจัดการ ภาคพิเศษ — 27,000 บาท
  • การตลาด ภาคพิเศษ — 26,700 บาท
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ — 25,000 บาท
  • การบัญชีบริหาร ภาคพิเศษ — 28,200 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ภาคปกติ — 16,300 บาท
  • ภาคพิเศษ — 31,000 บาท
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปกติ — 14,300 บาท

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • ภาคปกติ — 18,000 บาท
  • ภาคพิเศษ — 24,900 บาท
 • คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ
  • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ/วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) ภาคปกติ — 36,100 บาท
  • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ภาคปกติ — 26,100 บาท
  • การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ — 19,600 บาท
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • ภาคปกติ — 18,000 บาท
  • ภาคพิเศษ — 24,900 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • ภาคปกติ — 19,600 บาท
  • ภาคพิเศษ — 30,600 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • ภาคปกติ — 26,100 บาท
  • ภาคพิเศษ — 37,200 บาท
  • หลักสูตรนานาชาติ — 47,600 บาท

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตร/ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต/ประมง/สัตวศาสตร์ ภาคปกติ — 12,600 บาท
  • เทคโนโลยีการอาหาร/อาหารปลอดภัยและโภชนาการ ภาคปกติ — 15,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • ภาคปกติ — 15,000 บาท
  • ภาคพิเศษ — 25,000 บาท
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ภาคปกติ — 11,600 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ภาคปกติ — 12,600 บาท
  • ภาคพิเศษ — 19,800 บาท

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • ภาคปกติ — 12,900 บาท
  • ภาคพิเศษ — 25,000 บาท

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันสมทบ

 • วิทยาลัยการชลประทาน
  • ภาคปกติ — 17,300 บาท

ปรับปรุงล่าสุด

 • ปีการศึกษา 2563

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง