TCAS64 รอบ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2564

TCAS64 รอบ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การบัญชีบริหาร
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การเงินและการลงทุน
  • การจัดการ-ภาคพิเศษ
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโลจิสติกส์-ภาคพิเศษ
  • การบัญชีบริหาร-ภาคพิเศษ
  • การเงินและการลงทุน-ภาคพิเศษ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคอังกฤษ
  • การเงินและการลงทุน-ภาคอังกฤษ
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-นานาชาติ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 8)
 • คณะพานิชนาวีนานาชาติ
  • โควตาลูกหลานชาวเรือ
   • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
   • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ
   • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
   • การขนส่งทางทะเล
  • โควตาช้างเผือก
   • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
   • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ
   • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
   • การขนส่งทางทะเล
  • โครงการขยายโอกาส
   • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
   • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ
   • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
   • การขนส่งทางทะเล
  • (หน้า 9)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,349 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์