TCAS64 รอบ 1 โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

TCAS64 รอบ 1 โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • พฤกษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • สัตววิทยา
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  • วิศวกรรมโยธาทรัพยากรน้ำ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้-นานาชาติ
  • (หน้า 16)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
  • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครโครงการ สอวน. ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่า ค่าย 2 จากศูนย์สอวน. ทั่วประเทศ
 • ผู้สมัครโครงการ สสวท. ต้องผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่า ค่าย 3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 81 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์