TCAS64 รอบ 1 นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2564

TCAS64 รอบ 1 นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
 • คณะประมง
  • ประมง
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • ธุรกิจการเกษตร
 • คณะสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • นิติศาสตร์
  • การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่นภาคพิเศษ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาคพิเศษ
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัยภาคพิเศษ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาภาคพิเศษ
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การตลาด
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์-ภาคพิเศษ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรม 4 ปี
  • สถาปัตยกรรม 5 ปี
  • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬากำแพงแสน
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
 • คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
  • การเงินและการลงทุน
  • การเงินและการลงทุน-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • การจัดการ
  • การบัญชีบริหาร
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • เศรษฐศาสตร์
 • คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ ศรีราชา
  • การขนส่งทางทะเล
  • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
  • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือผู้ปฏิบัติงานบนเรือ
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่งตามที่กำหนด
 • (หน้า 2, 13)

จำนวนที่รับ

 • รวม 176 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: