TCAS64 รอบ 1 หลักสูตรนานาชาติ-ภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ 2564

TCAS64 รอบ 1 หลักสูตรนานาชาติ-ภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • เกษตรเขตร้อน-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-นานาชาติ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้-นานาชาติ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศบริหารธุรกิจ-นานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การประกอบการ-นานาชาติ
  • เศรษฐศาสตร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 12)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 13)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 15)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด-นานาชาติ
  • บริหารธุรกิจ-นานาชาติ
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 657 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1
  • 5 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564
 • ครั้งที่ 2
  • 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2564 (ถ้ามี)
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์