TCAS64 รอบ 1 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • เทคโนโลยีระบบเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • อาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 10)
 • คณะประมง
  • ประมง
  • (หน้า 10)
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีบูรณาการนานาชาติ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • คณิตศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • ชีววิทยา
  • พฤษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • สัตววิทยา
  • สถิติ
  • สถิติภาค-พิเศษ
  • (หน้า 11)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • การจัดการเทคโนโลยีการบิน
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • (หน้า 20)
  • วิศวกรรมเคมี-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 22)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การสอนคณิตศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
  • พาณิชยศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์
  • การสอนภาษาอังกฤษ
  • การสอนภาษาไทย
  • (หน้า 23)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • ธุรกิจการเกษตร
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • (หน้า 27)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาคลินิก-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาชุมชน
  • วิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยาพัฒนาการ-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • (หน้า 28)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • ภูมิศาสตร์
  • การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น
  • การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น-ภาคพิเศษ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ภาคพิเศษ
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย-ภาคพิเศษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 29)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 31)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 32)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ดนตรีตะวันตก
  • ดนตรีไทย
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • วรรณคดีไทย
  • วรรณคดีอังกฤษ
  • (หน้า 36)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การจัดการการผลิต
  • (หน้า 40)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์พิเศษ
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 41)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
  • สถาปัตยกรรม 5 ปี
  • สถาปัตยกรรม 4 ปี
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 42)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 45)
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 45)
 • วิทยาลัยการชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธาชลประทาน
  • (หน้า 45)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • (หน้า 46)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,002 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1
  • 5 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564
 • ครั้งที่ 2
  • 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2564
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: