TCAS64 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2564

TCAS64 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 โครงการพสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • พฤกษศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • โดยเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิตกลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบ วัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 จากสถาบัน สสวท. โดยมีผลการสอบเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 15 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์