TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคอีสานและโรงเรียนเครือข่าย ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2564

TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคอีสานและโรงเรียนเครือข่าย ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษ
  • การเงิน
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชา
 • มีผลการสอบ GAT/PAT/วิชาสามัญ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,248 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 25 เมษายน 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์