TCAS64 รอบ 1 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 15 ม.เกษตรศาสตร์ 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 15 ม.เกษตรศาสตร์ 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร บางเขน
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • อาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีระบบเกษตร
 • คณะประมง บางเขน
  • ประมง
 • คณะวนศาสตร์ บางเขน
  • วนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • เคมีนานาชาติ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมการบินประกาศ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมโยธาทรัพยากรน้ำ
 • คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนานาชาติ
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ บางเขน
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
 • คณะสิ่งแวดล้อม บางเขน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตรภาคพิเศษ
  • วิทยาเขตศรีราชา
 • คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-นานาชาติ
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สัตวศาสตร์
 • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15

จำนวนที่รับ

 • รวม 427 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นเอกสารจากโครงการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์