TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2564 (ครั้งที่ 1)

TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2564 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • (หน้า 7)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาคปกติ
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมโยธา-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 12)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • (หน้า 12)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคปกติ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การเมืองและการปกครอง
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • (หน้า 13)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 17)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 19)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 19)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 20)

รูปแบบที่เปิดรับ

 • รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
 • รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 • รูปแบบที่ 3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,023 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 21)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • (หน้า 23, 25)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1-30 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 22)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์