ค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุกหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร

ประเภท

 • เหมาจ่าย/ภาคการศึกษา

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย — 10,000 บาท
  • ภาษาจีน — 15,500 บาท
  • ภาษาอังกฤษ — 10,000 บาท
  • สังคมศึกษา — 10,000 บาท
  • ดนตรีศึกษา — 10,000 บาท
  • นาฏศิลป์ศึกษา — 10,000 บาท
  • ศิลปศึกษา — 10,000 บาท
  • การศึกษาปฐมวัย — 10,000 บาท
  • พลศึกษา — 10,000 บาท
  • คณิตศาสตร์ — 11,000 บาท
  • เคมี — 11,000 บาท
  • ชีววิทยา — 11,000 บาท
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — 11,000 บาท
  • คอมพิวเตอร์ — 16,000 บาท
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เกษตรศาสตร์ — 12,000 บาท
  • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ — 12,000 บาท
  • สัตวศาสตร์ — 12,000 บาท
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร — 12,000 บาท
  • อาหารและโภชนาการประยุกต์ — 11,000 บาท
  • ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร — 20,000 บาท
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ — 14,000 บาท
  • เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย — 16,000 บาท
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน — 16,000 บาท
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรมภายใน — 12,000 บาท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการ — 10,500 บาท
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ — 10,500 บาท
  • การตลาด — 10,500 บาท
  • การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ — 13,000 บาท
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • การบริหารงานท้องถิ่น — 10,000 บาท
  • การบริหารงานภาครัฐและเอกชน — 10,000 บาท
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมเครื่องกล — 18,000 บาท
  • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร — 15,000 บาท
  • วิศวกรรมพลังงาน — 15,000 บาท
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ — 15,000 บาท
  • วิศวกรรมอุตสาหการ — 15,000 บาท
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี — 10,500 บาท
 • หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย — 15,000 บาท
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • นิเทศศาสตร์ — 10,000 บาท
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์ — 10,000 บาท
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • พยาบาลศาสตร์ — 50,000 บาท
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์ — 11,000 บาท
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การพัฒนาชุมชน — 10,000 บาท
  • ศิลปะและการออกแบบ — 10,000 บาท
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ — 10,000 บาท
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ — 10,000 บาท
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม — 10,000 บาท
  • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ — 15,000 บาท

ปรุงปรุงล่าสุด

 • 2563

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง