TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง58 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณ ปวช. และปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เว็บไซต์